ระบบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
  คู่มือการจัดทำแบบสำรวจ (PDF)   FLOW การจัดทำแบบสำรวจ
   Chrome (แนะนำ)      Firefox    ระบบเวอร์ชั่น 1.4.1